STATUT Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 im.Janusza Korczaka Warszawa ul.Szczęśliwicka 50/54

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Art. 172 ust 2 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 tj. Dz. U. 2018 poz. 2245 )

SPIS TREŚCI:

§1. Postanowienie wstępne §2. Cele i zadania Liceum §3. Zasady oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów §4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna §5. Organy szkoły i ich zadania §6. Organizacja Szkoły §7. Rekrutacja §8. Uczniowie §9. Prawa i obowiązki Rodziców §10. Zakres zadań nauczycieli i wychowawców §11. Bezpieczeństwo, higiena pracy i nauki §12. Sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność Liceum §13. Postanowienie końcowe Postanowienia wstępne § 1.

 1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Janusza Korczaka, zwane dalej „Liceum” lub „Szkołą”.
 2. Liceum mieści się w Warszawie przy ulicy Szczęsliwicka 50/56
 3. Szkoła jest niepublicznym liceum ogólnokształcącym.
 4. Organem Prowadzącym Szkołę jest Bronikowska Strzelczyk Spółka Jawna posługująca się nr NIP 7010006605 oraz wpisem do KRS nr 0000222435, której wspólnikami są: Maria Bożena Bronikowska – wspólnik, pełniąca funkcję Dyrektora Szkoły i Karol Strzelczyk – wspólnik, pełniący funkcję kierownika ds. finansowych.
 5. Nadzór organizacyjny i finansowy nad działalnością Liceum sprawuje Organ Prowadzący Szkołę, a w szczególności:
  1. nadaje Szkole statut,
  2. powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły,
  3. ustala wysokość czesnego za naukę i innych opłaty,
  4. zarządza majątkiem Szkoły,
  5. zatwierdza preliminarz wydatków Szkoły,
  6. zatwierdza uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji pedagogicznych,
  7. rozstrzyga ewentualne spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły,
  8. zatwierdza wnioski Dyrektora Szkoły w sprawie zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wynagradzania ich oraz zwolnienia, a także w sprawie organizacji wewnętrznej Szkoły.
 6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie.

Cele i zadania Liceum § 2.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty i ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Szkoła stwarza warunki do pełnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
 3. Szkoła rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu.
 4. Edukacja i wychowanie realizowane są w warunkach poszanowania godności ucznia oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 5. Zasadą działalności Szkoły jest wzajemna życzliwość i poszanowanie godności przez wszystkich, którzy stanowią społeczność szkolną.
 6. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Liceum w budynku i poza nim.
 7. Szkoła realizuje cele statutowe we współpracy z rodzicami uczniów.
 8. Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania i treści programowe w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 9. Statutowe cele i zadania realizowane są w działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
 10. Szkoła:
  1. zapewnia uczniom warunki pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,
  2. zapewnia uczniom realizację podstawy programowej,
  3. podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości,
  4. umożliwia uczniom rozwój ich zdolności, umiejętności i zainteresowań poznawczych, społecznych i artystycznych,
  5. kształtuje postawy sprzyjające rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: poczucie własnej wartości, uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
  6. wyrabia umiejętności samodzielnej pracy, poszukiwania i wykorzystywania informacji, efektywnego uczenia się,
  7. promuje zdrowy styl życia i upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów,
  8. integruje działania wychowawcze: szkoła – dom,
  9. przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, uczy umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie jak i w piśmie,
  10. kształtuje postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, jak również poszanowania dla innych kultur i tradycji,
  11. uczy umiejętności pracy zespołowej,
  12. zapobiega wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, orientację seksualną.
 11. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.
 12. Szkoła wypracowuje i realizuje program wychowawczy i program profilaktyki, służące kształtowaniu postaw przeciwdziałających zagrożeniom społecznym.

Zasady oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów § 3.

 1. Szczegółowe zasady oceniania opisano w odrębnym dokumencie – Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO), stanowiący integralną część statutu.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna § 4.

 1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 3. Udział ucznia w zajęciach, prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nieodpłatny i dobrowolny.
 4. Liceum współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie:
  1. diagnozowania środowiska ucznia,
  2. rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwiania ich zaspokajania,
  3. wspierania ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
  4. organizowania różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  5. rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
  6. wspierania rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  7. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 5. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną postępuje zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. O ustalonych dla ucznia formach i okresie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń informowani są na piśmie.
 7. W Szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
  2. porad i konsultacji.

Organy szkoły i ich zadania § 5.

 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.
 2. Dyrektor Szkoły

 3. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Organ Prowadzący Szkołę.
 4. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły, realizując jej cele statutowe i, w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę, reprezentuje ją na zewnątrz, a ponadto:
  1. opracowuje i przedstawia Organowi Prowadzącemu Szkołę do zatwierdzenia uchwalony przez Radę Pedagogiczną plan pracy Szkoły, szkolny plan nauczania,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3. przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej,
  4. ustala, organizuje i nadzoruje warunki naboru uczniów do Szkoły,
  5. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia, specjalnego ucznia oraz organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  6. zapewnia warunki działania Samorządu Uczniowskiego,
  7. odpowiada za właściwe sporządzanie i przechowywanie dokumentacji Szkoły oraz zabezpieczenie mienia,
  8. realizuje uchwały organów Szkoły podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, opracowuje wraz z Radą Pedagogiczną organizację pracy Szkoły (m.in. kalendarz roku szkolnego, harmonogram imprez i uroczystości szkolnych, harmonogram wycieczek, rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami) ,
  9. ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,
  10. corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym,
  11. organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej,
  12. ustala zakres obowiązków pracowników.
 5. Dyrektor, w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę oraz zgodnie z przyjętymi procedurami, zawiera i rozwiązuje wszelkie umowy niezbędne do funkcjonowania placówki, a także podejmuje decyzje o nagradzaniu i karaniu pracowników Szkoły.
 6. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów Szkoły. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów musi być poprzedzona opinią Rady Pedagogicznej wyrażoną w formie uchwały.
 7. Rada pedagogiczna

 8. Rada pedagogiczna, jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 9. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, w tym nauczyciele religii.
 10. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 11. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 12. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora Szkoły lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 13. Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną przy realizacji swoich zadań.
 14. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 15. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 16. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa.
 17. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  2. uchwalanie oraz zatwierdzenie szkolnych regulaminów i programów o charakterze wewnętrznym oraz wprowadzanie do nich zmian.
  3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce,
  5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 18. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  2. wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  3. Wniosek o indywidualny program lub tok nauczania,
  4. Wprowadzenie do ramowego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 19. Ponad to do zadań Rady Pedagogicznej należy:
  1. czynny udział w planowaniu i organizowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  2. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki,
  3. rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków dotyczących spraw szkolnych,
  4. współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów szkoły,
  5. przygotowanie projektu nowelizacji statutu szkoły.
 20. Decyzje Rady Pedagogicznej podejmowane są w formie uchwał.
 21. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".
 22. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół wraz z listą obecności podpisuje Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący zebrania.
 23. Nad sprawnym przebiegiem obrad pod względem organizacyjnym, technicznym i merytorycznym czuwa przewodniczący, w tym gromadzi materiały niezbędne do obrad.
 24. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
 25. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.
  1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.
  2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.
  3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
  4. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.
  5. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują na kartach do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 26. Ramowy porządek posiedzeń Rady Pedagogicznej jest następujący:
  1. ustalenie liczby członków Rady Pedagogicznej obecnych na posiedzeniu i podpisanych na liście obecności;
  2. ustalenie, czy na sali znajduje się wymagane dla prawomocności uchwał quorum; odczytanie porządku posiedzenia;
  3. wnioski w sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian do porządku posiedzenia; zatwierdzenie porządku posiedzenia;
  4. wnioski w sprawie wprowadzenia ewentualnych poprawek do protokołu;
  5. zatwierdzenie uchwałą protokołu z wcześniejszego posiedzenia, lub wcześniejszych posiedzeń Rady Pedagogicznej;
  6. realizacja porządku posiedzenia;
  7. dyskusja i wnioski;
  8. podsumowanie posiedzenia.
 27. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół zawiera:
  1. numer protokołu,
  2. datę zebrania,
  3. numery podjętych uchwał,
  4. stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
  5. wykaz osób uczestniczących w zebraniu,
  6. zatwierdzony porządek zebrania,
  7. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  8. przebieg zebrania,
  9. treść zgłoszonych wniosków,
  10. podjęte uchwały, wnioski,
  11. podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 28. Protokół spisywany jest w ciągu 7 dni od daty zebrania przez stałych protokolantów, powołanych przez Radę Pedagogiczną spośród swoich członków.
 29. Protokół wraz z listą obecności członków Rady Pedagogicznej podpisuje przewodniczący i protokolant, a następnie składa w sekretariacie szkoły.
 30. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek.
 31. O wprowadzeniu poprawek do protokołu decyduje Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu.
 32. Księgę protokołów Rady Pedagogicznej przechowuje się w gabinecie Dyrektora Szkoły.
 33. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:
   czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, składania wniosków i projektów uchwał, udziału w pracach stałych lub doraźnych zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną.
 34. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
  1. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany,
  2. współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,
  3. przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej.
 35. Samorząd Uczniowski

 36. W Szkole może działać Samorząd Uczniowski.
 37. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 38. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
 39. Pierwszy regulamin samorządu ustala nauczyciel powołany na jego opiekuna. Regulamin ten jest zatwierdzany przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną. Zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą dokonać wspólnie jego członkowie wraz z opiekunem. Każdorazowo zatwierdzany jest on przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną.
 40. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, charytatywnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 41. Dyrektor Szkoły zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne i lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 42. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach kompetencji.
 43. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej.
 44. W sytuacji zaistnienia nierozwiązywalnego wewnętrznie sporu lub poważnej rozbieżności zdań wiążącą decyzję wydaje Dyrektor szkoły po konsultacji z Radą Pedagogiczną lub Organ prowadzący szkołę podejmujący ostateczną decyzję.

Organizacja Szkoły § 6.

 1. Nauka w Szkole trwa cztery lata, zgodnie z ramowymi planami nauczania.
 2. Nauka w szkole jest odpłatna. Wysokość czesnego ustalają właściciele Szkoły.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów uczących się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.
 4. Liczba uczniów w klasie powinna wynosić nie więcej niż 23 osób.
 5. Oddział można dzielić na grupy z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, fizyki i chemii.
 6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć lekcyjnych w wymiarze 30 - 60 min.
 7. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne pięciominutowe lub dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę – piętnastominutową.
 8. W Szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 9. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują wszyscy pracownicy pedagogiczni, a w szczególności:
  1. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
  2. podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury
 10. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 11. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego do końca czerwca danego roku. Nauczyciele przedstawiają Dyrektorowi Szkoły program nauczania, który będą realizować w danym roku szkolnym.
 12. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania. Praca i postępy uczniów oceniane są za pomocą kryteriów zawartych w Wewnętrznym Systemie Oceniania.
 13. Organizacja roku szkolnego podlega corocznym ustaleniom Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 14. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego i opracowany na ich podstawie kalendarz roku szkolnego. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole każdorazowo ustala Dyrektor Szkoły na podstawie właściwych przepisów.

Rekrutacja§ 7.

 1. O przyjęciu ucznia do Liceum decyduje:
  1. rozmowa kwalifikacyjna,
  2. b) test sprawdzający możliwości ucznia,
  3. c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  4. d) pozytywny wynik sprawdzianu kończącego szkołę podstawową
 2. Do Liceum mogą być przyjmowani uczniowie także w ciągu roku szkolnego, jednak nie później niż do połowy II semestru roku szkolnego.
 3. Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest pełna akceptacja przez jego rodziców koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej Szkoły oraz niniejszego Statutu.
 4. Przyjęcie ucznia do Szkoły następuje na podstawie cywilno-prawnej umowy o kształceniu zawieranej pomiędzy rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) a Dyrektorem Szkoły.

Uczniowie § 8.Prawa Ucznia

 1. Uczeń ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymogami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania.
 2. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 3. Uczeń ma prawo do zdobywania rzetelnej wiedzy.
 4. Uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 5. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez uczestniczenie we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (np. kołach zainteresowań, wycieczkach szkolnych).
 6. Uczeń ma prawo znać programy nauczania i wymagania nauczycieli dotyczące opanowania wiedzy oraz zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 7. Uczniowie zdający egzamin maturalny winni być szczegółowo zaznajomieni z zasadami jego przeprowadzenia.
 8. Uczeń ma prawo do jawnej oceny swojej wiedzy. Ocena jest wystawiona wyłącznie za wiadomości, z wyłączeniem przedmiotów wymagających szczególnych umiejętności lub uzdolnień (wychowanie fizyczne, przedmioty artystyczne), gdzie zasadniczym kryterium oceny jest wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków. Uczeń ma prawo do uzyskania uzasadnienia swojej oceny przez nauczyciela.
 9. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki.
 10. Uczeń ma prawo do przerw międzylekcyjnych oraz odpoczynku w okresie ferii/wakacji (punkt ten nie dotyczy uczniów, którym wyznaczono egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny).
 11. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny, a także do innych przywilejów wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 12. Uczeń ma prawo do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile nie obraża uczuć innych osób, nie narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Uczeń ma prawo do zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego poglądów i godności. W szczególności nie może być w żaden sposób dyskryminowany, np. ze względu na pochodzenie, rasę, narodowość, wyznawane poglądy, wygląd lub stan zdrowia.
 14. Uczeń ma prawo do korzystania z organizowanych przez szkołę wycieczek, obozów, imprez kulturalno-oświatowych i sportowych.
 15. Uczeń ma prawo do odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły.
 16. Uczniowie mają prawo do działalności samorządowej.
 17. Uczeń ma prawo do ochrony własnego życia i zdrowia przed zagrożeniami.
 18. Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej i ochrony przed przemocą.
 19. Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej.
 20. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 21. Uczeń ma prawo do indywidualnego trybu nauki – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 22. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności przez pozostałych członków społeczności szkolnej.
 23. Wszyscy uczniowie mają prawo być traktowani i oceniani według tych samych kryteriów.
 24. Uczeń ma prawo do zindywidualizowanej pomocy w przypadku trudności w nauce spowodowanych przypadkami losowymi (sytuacja rodzinna, długotrwała choroba).
 25. Uczeń ma prawo do odwoływania się do Rzecznika Praw Ucznia w przypadku, kiedy uważa, że jego prawa zostały naruszone.
 26. Uczeń ma prawo do uzyskiwania nagród i wyróżnień.
 27. Obowiązki Ucznia

 28. Uczeń ma obowiązek uczyć się pilnie i systematycznie, rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu społeczności szkolnej, punktualnie uczęszczać na lekcje.
 29. Uczeń ma obowiązek nie zakłócać zajęć lekcyjnych poprzez swoje niewłaściwe zachowanie.
 30. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność na lekcji u swojego wychowawcy.
 31. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd i strój zgodny z ogólnie przyjętymi normami.
 32. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię Szkoły.
 33. Uczeń ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, uczniów i innych pracowników Szkoły.
 34. Uczeń ma obowiązek dbać o kulturę słowa zarówno w szkole jak i poza nią.
 35. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość i porządek w Szkole oraz o mienie szkolne.
 36. W budynku szkolnym obowiązuje ucznia zmiana obuwia.
 37. Uczeń ma obowiązek chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny, w tym ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania oraz rozpowszechniania środków odurzających.
 38. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu Szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 39. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych.
 40. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu rejestrowania przy pomocy urządzeń elektronicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych osób.
 41. Nagrody i wyróżnienia Ucznia

 42. Uczeń może otrzymać wyróżnienie i nagrodę, m.in. za:
  1. bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie,
  2. aktywną pracę na rzecz środowiska szkolnego,
  3. zaangażowanie w wolontariat,
  4. wybitne osiągnięcia np. w konkursach przedmiotowych lub innych imprezach, w których uczestniczy szkoła,
  5. obywatelską postawę w wyjątkowych sytuacjach.
 43. Uczeń może otrzymywać następujące wyróżnienia i nagrody:
  1. świadectwo z wyróżnieniem ( dla ucznia, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania),
  2. list pochwalny do rodziców,
  3. dyplom uznania,
  4. informacja o osiągnięciach publikowana na stronie internetowej za zgodą ucznia,
  5. nagroda rzeczowa,
  6. nagroda pieniężna.
 44. Nagrodę przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek:
  1. wychowawcy klasy,
  2. nauczyciela danego przedmiotu,
  3. Samorządu Uczniowskiego,
  4. rodziców (prawnych opiekunów),
  5. własny.
 45. Kary dla Uczniów

 46. Uczeń może zostać ukarany za:
  1. nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w Szkole, lekceważenie nauki i innych obowiązków ucznia wskazanych powyżej, a także za naruszanie szkolnego porządku,
  2. zażywanie i przebywanie pod wpływem środków odurzających a także w stanie nietrzeźwości podczas zajęć organizowanych przez Szkołę.
 47. Karami za naruszenie obowiązków Ucznia są:
  1. upomnienie wychowawcy klasy,
  2. obniżenie oceny z zachowania,
  3. wezwanie rodziców i udzielenie nagany od wychowawcy,
  4. udzielenie nagany przez wychowawcę w obecności klasy,
  5. udzielenie nagany przez Dyrektora Szkoły,
  6. udzielenie pisemnej nagany przez Dyrektora Szkoły z włączeniem do akt Ucznia,
  7. czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych i klasowych, np. dyskotekach, wycieczkach,
  8. skreślenie ucznia z listy uczniów.
 48. Uczeń, który postępuje niezgodnie z obowiązkami, niezależnie od nałożonej kary może zostać zobowiązany przez Dyrektora Szkoły do naprawy wyrządzonej szkody, przeproszenia osoby pokrzywdzonej, a także wykonanie określonych prac szkolnych.
 49. Przed udzieleniem przez Dyrektora szkoły upomnienia lub nagany z uczniem przeprowadzona jest rozmowa wyjaśniająca w obecności wychowawcy, pedagoga/psychologa szkolnego i rodzica/prawnego opiekuna ucznia.
 50. Od nałożonej kary uczeń ma prawo wnieść odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ukarania w formie pisemnej.
 51. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary po uzyskaniu poręczenia nauczyciela i rodziców lub Samorządu Uczniowskiego.
 52. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia.
 53. Skreślenie Ucznia z listy uczniów

 54. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w trybie decyzji administracyjnej.
 55. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów może być podjęta po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 56. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku:
  1. popełnienia z winy umyślnej czynu karalnego przewidzianego w Kodeksie karnym,
  2. uporczywego uchylania się od realizacji obowiązku nauki mimo podjętych środków wychowawczych,
  3. zażywania i rozpowszechniania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych,
  4. picia alkoholu na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych,
  5. świadomego znęcanie się zarówno fizycznie jak i psychicznie nad członkami społeczności szkolnej,
  6. celowej dewastacji mienia szkolnego,
  7. kradzieży,
  8. wyłudzania pieniędzy,
  9. wulgarnego odnoszenia się do członków społeczności szkolnej,
  10. fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmieniania ocen,
  11. zniesławienie Szkoły i pracowników szkoły, zarówno ustne jak i pisemne (w tym na portalach społecznościowych),
 57. Uczniowi przysługuje prawo pisemnego odwołania do organu wskazanego w decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W przypadku skreślenia z listy uczniów droga odwoławcza opisaną w decyzji o skreśleniu ucznia.

Prawa i obowiązki Rodziców § 9.

 • Rodzice współdziałają z nauczycielami w zakresie wychowania i profilaktyki, a także w zakresie nauczania swoich dzieci.
 • Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo:
  1. znać zadania i zamierzenia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w klasie i w szkole,
  2. znać zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  3. uzyskać rzetelną informację na temat swojego dziecka (jego postępów, ewentualnych trudności w nauce, jego zachowania w szkole i poza nią) w czasie spotkań wychowawcą i nauczycielami przedmiotów, otrzymać informację i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia,
  4. uzyskiwania porad i pomocy w sprawie wychowania,
  5. korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych, w ramach uprawnień i kompetencji nauczycieli i pedagoga,
  6. bezpłatnego dostępu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do respektowania warunków i sposobu funkcjonowania Szkoły, a w szczególności do:
  1. zapewnienia regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  2. przestrzegania obowiązującego w szkole statutu i stosowanie się do ogłaszanych przez Dyrektora Szkoły komunikatów,
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
  4. regularnego i terminowego wnoszenie czesnego i innych wymaganych opłat,
  5. udziału w obowiązkowych zebraniach rodziców.
 • Rodzice w celu wspierania rozwoju dziecka zobowiązani są do ścisłej współpracy z nauczycielami i Dyrektorem Szkoły. W sytuacjach, w których uczeń ma problemy dydaktyczno-wychowawcze, sporządzenie kontraktu wzajemnych zobowiązań miedzy uczniem, wychowawcą (nauczycielem) i rodzicami pozwala koordynować działania wychowawcze rodziców i Szkoły, a tym samym daje szansę na efektywne rozwiązanie problemu w atmosferze wzajemnego szacunku i partnerstwa.
 • Rodzice/opiekunowie prawni ucznia odpowiadają materialnie za szkodę, którą uczeń wyrządził.
 • Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami:
  1. podczas zebrań,
  2. podczas dni otwartych,
  3. w innym uzgodnionym indywidualnie terminie.
 • Spotkania podczas dni otwartych odbywają się w godzinach popołudniowych dogodnych dla rodziców. ​
 • Zakres zadań nauczycieli i wychowawców § 10.

 • W celu realizacji zadań statutowych w Szkole zatrudnia się nauczycieli posiadających określone w odrębnych przepisach kwalifikacje
 • Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekunowie są odpowiedzialni za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
 • Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. realizacja podstawy programowej swojego przedmiotu w ramach obowiązującego grafiku godzin i przyznawanych godzin ponadwymiarowych,
  2. sporządzenie na podstawie programu nauczania planów wynikowych (rozkładów materiału),
  3. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań,
  4. obiektywne i systematyczne ocenianie Uczniów,
  5. udzielenie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i systematyczne kontaktowanie się z rodzicami (prawnymi opiekunami) podczas zebrań i dni otwartych,
  6. systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizowanych zgodnie z rozkładem zajęć,
  7. sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
  8. wcześniejsze zaznajamianie uczniów z kryteriami oceniania ze swojego przedmiotu,
  9. zawiadamianie ucznia w odpowiednim terminie o ocenach okresowych i rocznych,
  10. pełnienie dyżurów podczas przerw,
  11. staranne prowadzenie dokumentacji szkolnej,
  12. udzielanie Uczniom pomocy merytorycznej i czuwanie nad przygotowaniem do matury,
  13. podnoszenie swoich kwalifikacji za pomocą szkoleń i form doskonalenia zawodowego,
  14. branie aktywnego udziału we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
  15. uczestniczenie w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego,
  16. respektowanie praw ucznia,
  17. dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt w sali powierzonej jego opiece.
 • Nauczyciel ma prawo do:
  1. wyboru takich metod nauczania i wychowania, które uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, wyboru programów nauczania, podręczników i pomocy naukowych,
  2. opracowywania programów własnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
  3. oceniania wiedzy i zachowania uczniów,
  4. uzyskania pomocy Dyrektora Szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub doradcy metodycznego w przypadku napotkania trudności w pracy,
  5. wynagrodzenia obliczanego na podstawie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie to może być powiększone o premię uznaniową do 100 % na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły,
  6. wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu nauczania,
  7. pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy,
  8. przyjmowania studentów na praktyki z zakresu specjalizacji zawodowej.
 • Nauczyciel powinien brać aktywny udział w życiu szkoły tj. w uroczystościach, imprezach organizowanych przez Szkołę.
 • Nauczyciel podlega kontroli poprzez hospitację zajęć oraz sprawdzanie dokumentacji (dzienników, planów wychowawczych, arkuszy ocen, planów nauczania, itp.).
 • Nauczyciel podlega ocenie zgodnie z Kartą Nauczyciela.
 • Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece pedagogicznej i wychowawczej jednemu z nauczycieli danego oddziału, zwanemu dalej wychowawcą.
 • Zadania wychowawcy klasy:
  1. integracja zespołu klasowego,
  2. organizacja imprez, spotkań, uroczystości, wycieczek,
  3. dokładne rozpoznanie środowiska ucznia,
  4. współpraca z zespołem uczącym w klasie,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów,
  6. organizacja zebrań z rodzicami,
  7. kształtowanie zasad etycznych i moralnych.
 • Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Liceum.
 • Wychowawca ustala rodzaj i formę zajęć na godzinach do swojej dyspozycji, stosownie do przyjętej koncepcji wychowawczej i potrzeb uczniów.
 • Wychowawca przedstawia uczniom wszelkie informacje dotyczące obowiązujących w Szkole regulaminów, zasad oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów, zasad przeprowadzenia egzaminów maturalnych, a także wszelkich zarządzeń Dyrektora Szkoły.
 • Bezpieczeństwo, higiena pracy i nauki § 11.

 • Dyrektor Szkoły ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w Szkole.
 • Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w Szkole i poza nią w ramach zajęć szkolnych oraz za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
 • Liceum zapewnia bezpieczeństwo podczas wycieczek krajoznawczo- turystycznych, imprez krajoznawczo-turystycznych, wycieczek i imprez zagranicznych według odrębnych przepisów.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów w drodze do i ze szkoły, przebywających samodzielnie na boisku szkolnym poza godzinami zajęć, samowolnie opuszczających lekcje lub teren szkoły podczas przerw śródlekcyjnych.
 • W przypadkach losowych (np. choroba, wypadek) rodzic, opiekun prawny, lub osoba pisemnie upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego ma obowiązek odebrać ucznia ze Szkoły.
 • Sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność Liceum § 12.

 • Środki finansowe na działalność Szkoły pochodzą z czesnego wpłacanego przez rodziców uczniów oraz dotacji przekazywanej za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego na rachunek Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za szkołę w terminach ustalonych w umowie o kształceniu. Wysokość czesnego ustala Organ Prowadzący Szkołę.
 • Osoby fizyczne i prawne mogą wspierać materialnie szkołę i uczniów.
 • Dyrektor Szkoły może ufundować stypendium na pokrycie czesnego dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Finansami Szkoły zarządza Organ Prowadzący Szkołę.
 • Postanowienia końcowe § 13.

 • Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Liceum używa pieczęci o brzmieniu: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Janusza Korczaka Bronikowska-Strzelczyk sp.j. 02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 50/54 NIP: 7010006605 Regon: 140359994
 • Statut nadaje i uchwala zmiany Organ Prowadzący Szkołę.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia dotyczące szkól niepublicznych zawarte w ustawie o systemie oświaty.
 • Integralną częścią Statutu jest:
  1. Program program profilaktyczno- wychowawczy,
  2. Wewnątrzszkolny System Oceniania,
  Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.
 • Rekrutacja

  REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL
  515 303 945
  509 905 955
  WPISOWE: 1200 ZŁ
  CZESNE: 1600 ZŁ