Rekrutacja

Prosimy kandydatów do Liceum o składanie oryginałów następujących dokumentów:

  • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej
  • Zaświadczenia o egzaminie

O przyjęciu ucznia do Liceum Korczaka decyduje:

  1. test sprawdzający możliwości ucznia z j. polskiego i matematyki
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  3. pozytywny wynik sprawdzianu kończącego szkołę podstawową

Do Liceum Korczaka mogą być przyjmowani uczniowie także w ciągu roku szkolnego, jednak nie później niż do połowy II semestru roku szkolnego.

Dyrektor Bożena Bronikowska.

Rekrutacja

REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL
515 303 945
509 905 955
WPISOWE: 1000 ZŁ
CZESNE: 1250 ZŁ